Proxypedia.org - Free Proxy List

 1. Free Proxy List
 2. Russia
 3. 95.79.85.221

Free Proxy: 95.79.85.221:8080 (ACTIVE)

Free Proxy IP: 95.79.85.221
Port: 8080
Country: Russia
City: Nizhniy Novgorod (Nizhny Novgorod Oblast)
ISP: CJSC "ER-Telecom Holding" Nizhny Novgorod branch
AS: AS42682 JSC "ER-Telecom Holding"
Status: ACTIVE
First view check: 2019-01-12 11:11:08
Last check: 2021-03-04 10:00:28  Last proxy list (1238040):

 1. 124.41.214.113:80 (Nepal)
 2. 154.3.81.83:80
 3. 154.3.82.131:80
 4. 154.3.81.244:80
 5. 167.99.153.225:80 (United States)
 6. 31.220.62.252:80
 7. 93.126.28.8:80
 8. 157.230.57.214:80
 9. 154.3.82.150:80
 10. 47.105.137.243:80 (China)
 11. 156.214.187.239:80 (Egypt)
 12. 183.89.168.115:8080
 13. 185.147.56.119:80 (Latvia)
 14. 89.221.217.46:80 (Czechia)
 15. 79.132.7.78:8080
 16. 88.99.12.165:80 (Germany)
 17. 47.105.162.64:80 (China)
 18. 49.48.48.72:8080 (Thailand)
 19. 203.154.83.203:8080
 20. 94.74.132.5:80